Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

5135 1b78
Reposted fromraesunlight raesunlight viarudosci rudosci
mojkubekherbaty
8053 f2dc

May 16 2017

mojkubekherbaty
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaserenite serenite
9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

6790 836c 500

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

mojkubekherbaty
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaodyssey odyssey
8681 6c61

Bruce Lee plays ping pong with nunchucks like a boss

this is that shit you reblog every single time you see it on your dash. this man is a beast.

holy fuck

my jaw actually dropped

It’s still there

mojkubekherbaty


Happy Mother’s Day!

May 10 2017

mojkubekherbaty
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianaich naich

May 09 2017

mojkubekherbaty

May 08 2017

mojkubekherbaty
6694 1531

May 02 2017

mojkubekherbaty
mojkubekherbaty
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia vialemkove lemkove

April 27 2017

mojkubekherbaty

Reposted fromhairinmy hairinmy viax-ray x-ray
mojkubekherbaty
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
mojkubekherbaty
1695 0ef0 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaMrrruk Mrrruk

April 19 2017

mojkubekherbaty
5127 8fd2

snarkydiscolizard:

"i’m sad and idk how to feel better"

image

"i don’t know what to draw"

image

"i always mess up"

image

"BUT I SUCK"

image

Reposted frombwana bwana viacocciuella cocciuella

April 14 2017

mojkubekherbaty
0342 0109
just an owl
Reposted fromDerDan DerDan viacocciuella cocciuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl